ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de levering van diensten als de verkoop van goederen door BATMAN bv. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan BATMAN bv. Door het plaatsen van een bestelling door de klant, door het akkoord gaan van de klant met een offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst door BATMAN bv of de klant, aanvaardt de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze algemene voorwaarden, die bindend zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen van BATMAN bv zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders vermeld. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven. Behoudens andersluidende bepalingen in de offerte, worden de goederen aangerekend aan vaste prijzen en de diensten uitgevoerd aan uurtarieven aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven of aan de in de offerte vermelde vaste prijs. Alle in een offerte vermelde termijnen, verwijzingen naar technische gegevens of andere elementen zijn louter indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding. Elke bestelling van de klant, met of zonder betaald voorschot, bindt deze laatste onherroepelijk, het bindt BATMAN bv slechts na schriftelijke bevestiging hiervan.

Artikel 3: Levering van goederen en diensten

De klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen van goederen en diensten. Hiervoor kunnen deel-facturen uitgegeven worden.

De ondertekening door de klant van de leveringsbon houdt de (op)levering en aanvaarding in van het geleverde goed of de geleverde dienst. Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de klant op het ogenblik van de levering ervan. Het risico met betrekking tot diensten gaat over op de klant bij oplevering of aanvaarding van de dienst. Indien de klant de leveringsbron niet ondertekent, gaat het risico over vanaf de dag wanneer BATMAN bv het goed heeft geleverd of de uitvoering van de diensten aankondigt.

BATMAN bv behoudt zich het recht voor om tijdens de levering bepaalde technische verbeteringen of aanpassingen volgens wettelijke voorschriften uit te voeren op bestelde goederen of diensten voor zover dit geen aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt of voor zover dit noodzakelijk is. Indien bij de uitvoering van de diensten blijkt dat de offerte technisch gezien niet kan uitgevoerd worden, is BATMAN bv niet gehouden tot uitvoering en kan deze geannuleerd worden, zonder enige schadevergoeding.

BATMAN bv heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op derden, zonder dat hiertoe toestemming van of melding aan de klant vereist is.

Artikel 4: Plichten van de klant

De klant stelt tijdig alle informatie en documenten noodzakelijk voor (de uitvoering van) de opdracht ter beschikking van BATMAN bv en zal meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving.

De klant dient in het bezit te zijn van de nodige licenties voor alle software die door hem wordt gebruikt, eveneens software van derden. De klant zal BATMAN bv steeds vrijwaren voor alle mogelijk vorderingen van derden m.b.t. deze software. De klant zorgt er tevens voor dat zijn hardware voldoet aan de minimumvereisten die BATMAN bv aangeeft.

De klant verbindt zich ertoe de aangestelde(n) van BATMAN bv die belast is/zijn met de uitvoering van de prestaties tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangsregels van het bedrijf van de klant toegang te verschaffen tot alle ruimtes, installaties (hardware, software, netwerken enz.) en middelen die noodzakelijk zijn om BATMAN bv toe te laten de prestaties op voorgeschreven wijze uit te voeren. Indien de klant deze verplichtingen niet nakomt zal de termijn verlengd worden en kan de prijs eveneens aangepast worden.

Artikel 5: Betaaltermijnen

Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. De schadevergoeding ingevolge wanbetaling zal tevens verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,00.

Artikel 6: Klachten

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan BATMAN bv en dit per aangetekende brief.

Artikel 7: Annulatie

Indien een bestelling door één van de partijen, om welke reden dan ook, wordt geannuleerd voor de levering van de goederen/diensten, zal de andere partij gerechtigd zijn om van de ene partij een schadevergoeding van 20% van de waarde van de offerte te eisen.

Artikel 8: Intellectuele en eigendomsrechten en dataprotectie

Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht, ongeacht of dit geregistreerd is of niet, op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt of gecreëerd zijn door BATMAN bv, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan, blijft de exclusieve eigendom of in gebruik van BATMAN bv en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval.

De levering van goederen en/of diensten door BATMAN bv aan de klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. Indien de klant een gebruikslicentie verwerft van BATMAN bv of via BATMAN bv van een derde partij, mag de klant dit enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze gebruikslicentie. In geval de klant zelf materiaal aanreikt, zoals software, teksten, beelden, etc. in het kader van de uitvoering van de opdracht garandeert de klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten.

Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft BATMAN bv titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten, interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen.

Alle door BATMAN bv verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van BATMAN bv niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Onderhoud door derden van door BATMAN bv gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door BATMAN bv vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij BATMAN bv een contract is aangegaan.

De door BATMAN bv verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van BATMAN bv.

BATMAN bv behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

De door BATMAN bv verstrekte producten en diensten mogen ten allen tijde door BATMAN bv worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door BATMAN bv afstand is getekend om dit niet te doen.
BATMAN bv behoudt zich het recht voor om geleverde producten en diensten ten allen tijden als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 9: Hosting

Een overeenkomst tussen BATMAN bv en de klant voor hosting kent een minimale looptijd van 1 jaar, ingaande op datum van ondertekening van de overeenkomst. Domeinnamen geregistreerd door BATMAN bv voor de klant kennen eveneens een looptijd van 1 jaar vanaf de dag van registratie of overname van de domeinnaam.

Opzeg van hosting en/of domeinnamen is mogelijk via aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven dient BATMAN bv of de klant te bereiken uiterlijk 1 maand voor de jaarlijkse vervaldag. Indien deze opzeg laattijdig gebeurt, zal deze pas aanzien worden als een opzeg voor het volgend jaar. Indien er geen opzeg wordt betekend, worden hosting en domeinnamen telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

Alle door BATMAN bv geleverde zaken, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van BATMAN bv totdat de koper de koopsom, eventueel verhoogd met rente en kosten en alle overige vorderingen in verband met zijn tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan.

Artikel 11: Geheimhouding

De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.

Artikel 12: Waarborgen

Alle contractuele verplichtingen van BATMAN bv zijn inspanningsverbintenissen. BATMAN bv geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel, resultaat of verhandelbaarheid ervan en enige software wordt aan de klant geleverd “as is”.

De klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.

In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

In geen geval kan BATMAN bv aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.

Het risico voor het verlies, diefstal of beschadiging van producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over vanaf het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 14: Ontbinding

Wanneer één van de partijen nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, zal de andere partij het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onder meer per ter post aangetekende brief of telefax aan de klant. In dit laatste geval zal de andere partij gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van alle geleden schade.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen BATMAN bv en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken in Leuven bevoegd.